UPUTSTVO ZA IZRADU DOKTORSKOG RADA

Doktorski rad piše se na srpskom ili nekom drugom jeziku kojim se služi na datoj naučnoj instituciji. Rad sadrži naslov, prošireni sažetak i ključne reči na srpskom i engleskom jeziku, odnosno, jeziku koji je različit od onoga kojim je pisan rad.

Potrebno je da tekst bude gramatički i pravopisno ispravan i bez štamparskih grešaka. Rad treba da je napisan na papiru formata A4 (210×297). Preporučuje se nazive poglavlja pisati velikim podebljanim (bold) slovima, a nazive podpoglavlja malim slovima.

Tekst svake stranice treba da bude logički razdeljen u pasuse. Stranice moraju biti numerisane. Broje se sve stranice od Uvoda do kraja rada. Numeracija se piše u donjem desnom uglu. Predati radovi treba da budu ukoričeni.

Karakteristike stranice:

Font (tip slova): obavezna potpora svih srpskih znakova- Times New Roman

Veličina pisma: 12 tipografskih tačaka

Prored: 1,5 red

Leva i desna margina: 2,5 cm

Gornja i donja margina: 2,5 cm

Naslovna stranica ima drugačije margine !

Ilustracije (tabele i slike):

Sve ilustracije (fotografije, grafikoni, crteži, šeme, dijagrami, histogrami, karte…) potrebno je da imaju odgovarajući naslov i da su numerisane.

Brojevi i naslovi tabela uvek se pišu iznad tabela.

Brojevi i naslovi slika uvek se pišu ispod slika.

Ako ilustracija nije izvorno autorovo delo, obavezno je navođenje izvora (ako je ilustarcija već objavljena) od koga je preuzeta. Izvor se navodi neposredno ispod ilustracije.

Ako je ilustracija reprodukcija nekog umetničkog dela, navodi se autor (ako je poznat), naslov i ostali nužni podaci relevantni za pojedine umetničke vrste.

Opšte pravilo je da se u svim pisanim radovima uvek jasno mora da se odvoji tuđi tekst, tuđe spoznaje, podaci od autorovog teksta, njegovih zaključaka, spoznaja, ideja, spoznaja i sl. Od drugih autora mogu da se preuzmu manji delovi teksta, ali to uvekmora daseoznači na jasan i uobičajen način. Detaljna uputstva o pisanju radova, citiranju i referencama, doktorandi treba da potraže u odgovarajućoj literaturi koja je dominantna u pojedinoj struci (harvardski, oksfordsk, čikaški stil i sl.)

Rad mora da sadrži:

Naslovnu stranu na jeziku na kom je rad ispisan. Iza nje sledi naslovnica na engleskom jeziku. Zatim stranica sa informacijama o mentoru/mentorima.

Zahvalnice (nisu obavezne).

Sažetak na jeziku na kom je rad napisan.

Prošireni (struktuirani) sažetak na srpskom jeziku, ako rad nije napsan na njemu.

Prošireni (struktuirani) sažetak na engleskom jeziku, ako rad nije napisan na njemu.

Ključne reči

Sadržaj

Tekst rada (počevši sa Uvodom)

Zaključak

Popis literature

Prilozi (nisu obavezni)

Biografija autora sa popisom objavljenih dela.

  • Sažetak na jeziku na kom je rad napisan

Sažetak mora da bude napisan na jednoj stranici teksta, da sadrži ključne reči i da omogući čitaocu razumevanje cilja rada, metode istraživanja, rezultate sa bitnim obrazloženjem, kao i autorove zaključke.

  • Popis literature

Navode se svi radovi koji su u doktorskom radu citirani, kao i oni na koje se autor poziva.      Isto tako, u popisu ne smeju da se nalaze radovi koji nisu citirani niti oni na koje se u radu ne upućuje. Za detaljnije navođenje literature, doktorandi se upućuju na odgovarajuću literaturu.

  • Prilozi (nisu obavezni)

Ukoliko se pri pisanju rada koriste određeni prilozi (npr. objavljeni radovi, određene ankete,obrasci i sl.) njih treba dodati na kraju rada. Mogu  da se označe kao PRILOG 1, PRILOG 2…

  • Biografija sa popisom objavljenih radova autora

Biografija treba da bude napisana u trećem licu jednine, a obim ne sme da prelazi 1.800 znakova.

  • Izgled korica

Korice: Ime autora, godina odbrane, vrsta rada (dokotrski rad)

 

 

 

 

 

 

Korice

Leva margina 3,0 cm                                                                                 Gornja margina 3,0 cm

 

 

Naziv fakulteta

(Arial 16)

 

Ime i prezime

(Arial 16)

 

NASLOV RADA

(Arial 22, BOLD)

 

Doktorski rad

(Arial 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beograd, godina

(Arial, 14)

 

Donja margina 3,0 cm                                                                             Desna margina 3,0 cm

Prva pisana stranica

Leva margina 3,0 cm                                                                          Gornja margina 3,0 cm

 

 

Naziv fakulteta

(Arial 16)

 

Ime i prezime

(Arial 16)

 

NASLOV RADA

(Arial 22, Bold)

 

Doktorski rad

(Arial 16)

 

Mentor

(Arial 16)

 

 

 

 

 

Beograd, godina

 

Donja margina 3,0 cm                                                                              Desna margina 3,0 cm

 

Druga pisana stranica

Leva margina 3,0 cm                                                                                       Desna margina 3,0 cm

 

 

Name of faculty

(Arial 16)

 

 

Candidate’s name and surname

(Arial 16)

 

TITLE OF THE PhD THESIS

 (Arial 22, Bold)

 

 

DOCTORAL THESIS

 (Arial 16)

 

 

Supervisor:

(Arial 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgrade, year:

(Arial 14)

 

Donja margina 3,0 cm                                                                                     Desna margina 3,0 cm

Leave a Reply